Chào mừng bạn đến với website chính thức của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.

 

Sáng ngày 27 tháng 04 năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021.

Quang cảnh Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Ông Vương Ngọc Văn - Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đề cử giới thiệu đề cử Đoàn Chủ tịch.

Ông Nguyễn Xuân Quý – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo trước Đại hội.

- Ông Nguyễn Xuân Quý, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ nội các dung theo chương trình Đại hội đã gửi cổ đông cụ thể:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021; Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu chính như sau:

TT

Khoản mục

 chỉ tiêu chính

ĐVT

Thực hiện 2020

Kế hoạch 2021

1

Sản lượng( m3)

m3

103.215.356

106.273.516

2

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

533,801

547,303

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

194,898

164,3

 

-  Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân đối với các Ông Lương Thanh Tùng và Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình.       

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 27/4/2021 gồm các Ông Nguyễn Hoàng Long và Ông Trương Khắc Hoành.

 

 

 

Thành viên HĐQT ông: Nguyễn Hoàng Long.

 

- Thông qua việc bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Thành viên cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Việt Hà; Ông Lê Huy; Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh.

 

Thành viên Ban Kiểm soát ông: Nguyễn Việt Hà.

 

- Đại hội đã thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiếm soát; Tổng Giám đốc và việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận